Search
Filters

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Le Fournil de Sébastien

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij, en betalingen aan Le Fournil de Sébastien. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Le Fournil de Sébastien te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Verklaring eigen gebruik

Producten, gekocht bij Le Fournil de Sébastien, zijn voor persoonlijk gebruik van de klant bestemd. In geen geval mogen producten worden doorverkocht aan derden, tenzij anders overeengekomen. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de merknaam noch het logo van Le Fournil de Sébastien.

Producten

Le Fournil de Sébastien is een ambachtelijke bakker. Producten worden met de hand gemaakt. Vorm, kleur, textuur, smaak en gewicht van een product kunnen afwijken van de beschrijving ervan en van de foto, getoond bij het product. Bij brood kunnen bovendien, door verschillen in de regio’s van herkomst en van de oogstkwaliteit van het graan, schommelingen ontstaan in textuur en smaak. Dit is geen tekortkoming van het product, maar het resultaat van een handmatige productie zonder toevoeging van broodverbeteraar.


Prijzen 
Prijzen van Le Fournil de Sébastien zijn vrijblijvend. Le Fournil de Sébastien accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Le Fournil de Sébastien behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, loonkosten of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW.


Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling in de winkel, per telefoon of via de webshop, is de overeenkomst een feit. Le Fournil de Sébastien behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een aanbetaling (geldt niet voor de webshop).

Betaling
De klant voldoet bij Le Fournil de Sébastien aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt  “Bestellingen” bedoelde overeenkomst, middels iDeal te betalen via de webshop, of met PIN/contante betaling in onze winkel in het geval van een telefonisch of ter plekke geplaatste bestelling, tenzij anders besproken.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na ontvangst te keuren. Manco's en bij ontvangst zichtbare gebreken dienen binnen een dag na ontvangst bij Le Fournil de Sébastien te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende. Klachten dienen telefonisch of per e-mail (info@lefournil.nl) bij Le Fournil de Sébastien te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen, en bij voorkeur met toevoeging van een foto van het betreffende product. Le Fournil de Sébastien heeft de keuze het desbetreffende product tegen redenering daarvan te vervangen voor een nieuw product dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Le Fournil de Sébastien over naar de klant, zodra de overdracht van de producten aan de klant heeft plaatsgevonden.

Aansprakelijkheid
Le Fournil de Sébastien is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Le Fournil de Sébastien is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Le Fournil de Sébastien komen. Le Fournil de Sébastien draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto's en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Le Fournil de Sébastien eveneens geen verantwoordelijkheid. Le Fournil de Sébastien is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Le Fournil de Sébastien, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Le Fournil de Sébastien. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Le Fournil de Sébastien uitgesloten.

Diversen
Ingeval van overmacht heeft Le Fournil de Sébastien het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk of telefonisch mede te delen en zulks zonder dat Le Fournil de Sébastien gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Le Fournil de Sébastien kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Le Fournil de Sébastien geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Le Fournil de Sébastien. Niets uit uitgaven of publicaties van Le Fournil de Sébastien mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Le Fournil de Sébastien.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen Le Fournil de Sébastien en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.